דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שיטת הניקוד בעבירות התעבורה - איך זה עובד?

Getting your Trinity Audio player ready...אנחנו הנהגים קצת מבולבלים, ודי בצדק יש לומר, בכל הקשור למשמעות שיטת הניקוד. נהג המקבל דוח שבצידו קנס כספי ידע לקטר על הקנס המופרז שעליו לשלם או על התנהלות השוטר מבלי לשים לב להשלכות הניקוד שנצברו לחובתו בעקבות תשלום הדוח. בעקבות אכיפה מוגברת ויעילה של משרד הרישוי, עלתה משמעותית מודעות הנהגים בקשר להשלכות צבירת הניקוד על רישיון הנהיגה של הישראלי המצוי, ועדיין רבים אינם מכירים את "השיטה" שיותר ויותר נהגים מופתעים מיעילותה וחומרתה.

בישראל מונהגת שיטת ניקוד המעוגנת בסעיף 69א' לפקודת התעבורה ובחלק ז' לתקנות התעבורה. זוהי דרכה של המדינה להתמודד עם נהגים המורשעים בעבירות תעבורה, ובייחוד עם אלה המורשעים באופן תדיר. שיטה זו באה על מנת לעקוב, להרתיע ולתקן את דרכיהם של הנהגים ובעיקר להבטיח את כשירותם של האוחזים בהגה.כמה נקודות נרשמות בגין כל עבירת תעבורה?
פרק ז' לתקנות התעבורה התשכ"א - 1961, מגדיר את מספר הנקודות בגין כל עבירה תעבורה - כאשר ישנן 5 דרגות חומרה, מ-2 נקודות הנרשמות בגין עבירות קלות יחסית ועד 10 נקודות הנרשמות בגין עבירות חמורות.

האם ישנן עבירות ללא ניקוד בצידן?
עבירות החנייה השונות אינן נושאות רישום נקודות בצידן, עבירות מהירות מהרף הנמוך הינן נטולות ניקוד וכן עבירות קלות נוספות. את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר משרד הרישוי.

היכן מבררים כמה נקודות נצברו לחובתי?
ניתן לפנות לכל סניף של משרד הרישוי, או ליצור קשר טלפוני עם מוקד משרד הרישוי בטלפון 5678*

מועד רישום הנקודות במשרד הרישוי:
- הנקודות נרשמות לחובתו של הנהג מייד עם הרשעתו בבית המשפט או לחילופין כאשר משולם הקנס. חשוב לציין כי במקרה של התעלמות מהודעת תשלום הקנס - הדבר יגרור הרשעה בעבירה, ובחלוף 90 יום מעת שבוצעה העבירה - ירשמו הנקודות לחובתו של הנהג במשרד הרישוי.
- רישום העבירות בקובץ הנהגים במשרד הרישוי - מתבצע בהתאם לדיווח ממשטרת ישראל, לאחר תשלום הקנס הקרוי - "ברירת משפט" או לאחר הרשעה בבית המשפט.
- זכרו! אם לא שולם הקנס ולא הוגשה במועד בקשה להישפט בתום 90 יום מביצוע העבירה, יחולו הנקודות על הנהג כאילו הורשע בדין (בחזקת הרשעה).

כמה זמן הנקודות בתוקף?
זוהי התקופה (שנתיים או ארבע שנים) שלאורכה נלקחות בחשבון אותן הנקודות שנצברו על-ידי הנהג במשרד הרישוי, וזאת לשם קביעת סך הנקודות העומדים לחובתו של הנהג, והן אשר תקבענה אם נדרש מהנהג לבצע "אמצעי תיקון" ואת סוג "אמצעי התיקון":
- נקודות תעבורה יעמדו בתוקף במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.
- אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.מהם סוגי "אמצעי התיקון" הנדרשים מנהגים שעברו את מכסת הניקוד?
"אמצעי התיקון" הולך ומחמיר ככל שמספר הנקודות שצבר הנהג בתקופת הצבירה גדול יותר:
• קורסים בסיסי בנהיגה נכונה
• קורס ייעודי/ מתקדם
• מבחן עיוני / תיאוריה
• מבחן מעשי / טסט
• פסילת נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לשלושה או תשעה חודשים תלוי במספר הנקודות
• בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
חשוב לציין כי הן קורסי הנהיגה והן המבחנים השונים דורשים הוצאה כספית מכיסו הפרטי של הנהג.

התליית רישיון נהיגה - בעקבות התעלמות מזימון לקורס נהיגה מונעת:
כאשר נהג מתבקש להתייצב לקורס נהיגה מונעת ובמשך ששה חודשים מעת שקיבל את הזימון הוא אינו מתייצב, מוסמכת רשות הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה עד לביצוע הקורס ומעבר המבחן בסיומו של הקורס. זכרו, גם לאחר קבלת הודעה על התליית רישיון נהיגה ניתן לפנות למשרד הרישוי ולבקש לדחות את התליית רישיון הנהיגה עד לביצוע הקורס.

מה הן ההשלכות של היעדרות מהקורס או לחילופין כישלון במבחן סיום הקורס?
על פי תקנות התעבורה, נהג שנדרש לבצע קורס נהיגה נכונה והוא נעדר מכ-20% משעות הלימוד בקורס או נכשל 3 פעמים במבחן סיום הקורס - יראו אותו כמי שלא ביצע את הקורס.

מהו הדין כאשר מורשע נהג בכתב אישום אחד ובו מספר עבירות תעבורה?
על פי תקנות התעבורה, כאשר בכתב אישום אחד מופיעות מספר עבירות בהן מורשע בעל רישיון נהיגה, תיזקפנה לחובתו הנקודות בגין העבירה לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.תקנה 549 לתקנות התעבורה - קובעת את "אמצעי התיקון" הנדרש מהנהג:

(א) נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.
(ב) נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בקורס מתקדם "ייעודי" מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.
(ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מלהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית/תיאוריה הניתנת לביצוע גם בתקופת הפסילה.
(ד) נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה פסילת רישיון למשך 3 חודשים (לאחר שצבר 36 נקודות ורישיונו נפסל), ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

האם הנקודות נמחקות?
ההרשעות והנקודות אינן נמחקות והן נשארות ברישום תדפיס הניקוד של משרד הרישוי, אך בחלוף "תקופת הצבירה" (2 או 4 שנים) הן אינן נלקחות בחשבון.

איך בכל זאת מוחקים נקודות?
במידה ולא אתם אלו שביצעתם את העבירה, ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה המלווה בתצהיר מטעמו של הנהג אשר ביצע את העבירה שנרשמה לחובתכם ולבקש את הסבת הדוח על שמו של הנהג- מבצע העבירה, הליך זה רלוונטי בעיקר לעבירות מצלמה. בכל מקרה, לפני פתיחה בהליך מסוג זה כדאי לקבל הכוונה וייעוץ מעו"ד המצוי בתחום.

האם ניתן לבטל אמצעי תיקון? (פסילת רישיון, קורס וכו')
על פי תקנות התעבורה, בעל רישיון נהיגה שהוטל עליו "אמצעי תיקון" יכול לפנות תוך 30 ימים לרשות הרישוי על מנת להשמיע את טענותיו. רשות הרישוי תיתן החלטתה בדבר טיעוניו של הנהג לאחר 45 ימים מעת שמיעת הטענות. התקנות אף מקנות סמכות לרשות הרישוי להפעיל שיקול דעת ולהטיל על נהג אמצעי תיקון אחר וזאת מטעמים מיוחדים אשר ירשמו בהחלטת הרשות.צברתי 36 נקודות וקיבלתי הודעת פסילה לשלושה חודשים, יש מה לעשות?
מיד עם קבלת הודעת הפסילה ניתן לפנות למשרד הרישוי בבקשה להשמיע טיעונים בע"פ או בכתב, במטרה לשכנע את "וועדת החריגים" להימנע מפסילת רישיון הנהיגה, לקצרה או להטיל במקומה אמצעי תיקון אחר. במקרים חריגים, בהם מדובר בנהגים הסובלים מנכות ו/או מגבלה רפואית קשה המצריכה ניידות אישית שלהם או של אדם קרוב מדרגה ראשונה, לעיתים ניתן יהיה לקבל הקלה ואף ביטול של תקופת הפסילה. ברבים מן המקרים מדובר בנקודות אשר נצברו על פני למעלה מארבע שנים, וזאת בעקבות הימנעות מהשתתפות בקורס נהיגה בסיסי או ייעודי. במקרים אלו כדאי לבחון האם נשלחה הודעת זימון בדואר רשום.

ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת פסילת רישיון בעקבות שיטת הניקוד - האם אפשרי ולמי?
ערעור על דחיית בקשת ביטול פסילה (החלטת שימוע) יוגש לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהלים. רצוי לדעת כי הליכים משפטיים מעין אלו כדאי שיעשו רק לאחר היוועצות וייצוג משפטי ע"י עו"ד לתעבורה, שכן, במידה והערעור ידחה ע"י בית המשפט, המערער צפוי "לקנס" בדמות הוצאות משפט משמעותיות שיושתו עליו.


כל המידע המובא במאמר זה הינו כללי ואינו בגדר ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ככזה.
מאמר זה נכתב ע"י עורך דין לתעבורה אברהם ג'אן - משרד עורכי דין לתעבורה בתל אביב - 03-6911334

* הכתבה פורסמה לראשונה בגיליון נובמבר 2013 של מגזין iCar
 

למאמר זה התפרסמו 1 תגובות

יעוץ מקצועי חינם לפני קניית רכב
  • צור קשר בוואטסאפ
  • התקשר אלינו

הוספת תגובה

תגובות

תגובות לכתבה

  • 1. מועד רישום נקודות במשרד הרישוי 
    אלי, 30-11-2013

    יש להבהיר למען הסר ספק,מי שקיבל דו"ח ברירת משפט ורוצה לערער עליו רשאי לעשות זאת בשתי דרכים כשמועד משלוח הפניה הדואר רשום לא יעלה על 30 יום.האחת פניה לממונה על פניות נהגים במשטרה שכתובתו מופיעה בגב הדוח.והשניה בקשה להשפט.בכתבה אין כיסוי לאמור לעיל ולמשמעות הפניות כפי שצוינו.תשובת מפנ"א יכולה להיות ביטול הדוח או המרתו באזהרה,שמשמעותם אי רישום ניקוד.פניה להשפט עלולה להחמיר עם הנהג בחלק מהמקרים לפחות בכל הקשור בעלות הקנס כפי שיטיל השופט.שבוע טוב.

    סגור תגובה

חזור למעלה